Impressum
PDF Tisk Email
Předseda Představenstva
Jaroslav Oršuliak
 
Adresa
JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
se sídlem Revoluční 1082
11000 Praha

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: http://www.jopoconstructions.cz

zaregistrována:

Finanční úřad Praha 1
IČO: 25454501
DIČ: CZ25454501

odpovědna osoba:
Jaroslav Oršuliak
 
Koncept . Grafická úprava. Realizace:
freivonform . agentura pro komunikační design
 
Autorské právo
Uspořádání a grafická úprava této online nabídky jako celku i jejích jednotlivých prvků jsou chráněny autorským právem. Totéž platí pro jednotlivé redakční příspěvky včetně jejich výběru. Je zakázáno provádět v online nabídce jakékoli změny. Nabídku lze použít pro veřejné účely pouze se souhlasem provozovatele.

Odpovědnost  
Obsah webových stránek
http://www.jopoconstructions.cz byl podroben důkladné rešerši. Obsažené informace jsou ovšem bez záruky. Odpovědnost provozovatele resp. poskytovatele obsahu za škody vzniklé použitím zveřejněného obsahu je vyloučena.
Všeobecné podmínky použití
Všechny informace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou bez záruky s ohledem na jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Není-li v těchto všeobecných podmínkách výslovně uvedeno jinak (s odkazem na určitý úryvek, soubor dat nebo obsah), jsou uživatelé oprávněni si obsah stránek přečíst, okopírovat nebo vytisknout za následujících podmínek:
Tento dokument lze používat pouze pro nekomerční informační účely. Každé kopii tohoto dokumentu nebo jeho části musí být přiloženo prohlášení o autorských právech a ochranná známka provozovatele. Dokument či kopie dokumentu nebo jeho části nesmí být bez písemného souhlasu provozovatele změněny nebo zveřejněny na jiných webových stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Vydá-li provozovatel písemný zákaz používání, je jakékoli další použití dokumentu nepřípustné.
Nebude-li dohodnuto jinak, jsou webové stránky http://www.jopoconstructions.cz uživatelům k dispozici zdarma. Provozovatel neručí za správnost informací, dosažitelnost avizovaných služeb, ztrátu dat uložených na http://www.jopoconstructions.cz nebo použitelnost informací k určitému účelu. Provozovatel neodpovídá za následné škody vzniklé použitím online nabídky.  
Vzhledem ke stále se měnícímu obsahu je vyloučeno, aby provozovatel všechny příspěvky prohlédl, prověřil jejich obsah a trvale prováděl aktivní kontrolu. Z tohoto důvodu provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah, správnost a formu zveřejněných příspěvků.
Poskytne-li uživatel při registraci své osobní nebo obchodní údaje, činí tak výslovně dobrovolně. Naše služby – je-li to technicky možné a rozumně požadovatelné – lze využívat i bez poskytnutí osobních údajů; stačí zadat anonymizované údaje nebo pseudonym.  
Uživatel je povinen zacházet se jménem uživatele a heslem jako s důvěrnými údaji, uchovávat je v tajnosti a nezpřístupnit je třetím osobám. Při podezření na zneužití přístupových údajů musí uživatel ihned informovat provozovatele.
Provozovatel nenese odpovědnost za cizí webové stránky, na které tato nabídka pomocí tzv. linků odkazuje. Za tyto stránky jsou odpovědni příslušní provozovatelé. Naopak mohou být webové stránky provozovatele bez jeho vědomí propojeny linky s cizími webovými stránkami. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za prezentaci svých webových stránek nebo jejich prolinkování z cizích webových stránek. Za obsah cizích webových stránek je provozovatel odpovědný jen v případě, že ví o jejich nelegálním nebo trestném obsahu a je technicky možné a rozumně požadovatelné, aby propojení zabránil. Podle zákona o telekomunikačních službách provozovatel není povinen průběžně kontrolovat obsah cizích webových stránek.
Všechny obrázky, texty a stažené obsahy na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu. Jejich zprostředkování (ať již jako celek nebo část) na stránkách pro nahrání a stažení, nosičích dat nebo prostřednictvím elektronických médií bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.
Provozovatel webových stránek http://www.jopoconstructions.cz.de klade vysoký důraz na ochranu soukromých údajů. Prioritní je zachování soukromé sféry při zpracování osobních údajů. Použití osobních údajů se řídí ustanoveními spolkového zákona o ochraně osobních údajů. Provozovatel těchto webových stránek se zavazuje k zachování mlčenlivosti. Tyto webové stránky mohou být prolinkovány s cizími webovými stránkami, jejichž provozovatelé tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nejsou vázáni.  
 
Osobní údaje jsou informace, pomocí kterých lze identifikovat osoby. Patří sem například jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo apod. Informace, které neodhalují přímo identitu osoby (jako například oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů jisté webové stránky) se nepovažují za osobní údaje. Naši online nabídku lze používat v zásadě bez poskytnutí  osobních údajů. Chcete-li se zaregistrovat, tj. přihlásit se jako člen (registrovaný uživatel), můžete v individuálním profilu uživatele uvést své osobní údaje. Záleží to zcela na vašem svobodném rozhodnutí, zda tyto údaje zveřejníte. Ve snaze o omezení zadávání osobních údajů při používání naší online nabídky pro registraci postačí, když uvedete jakékoli jméno, pod kterým budete vedeni jako člen a které nemusí být totožné se skutečným jménem, a e-mailovou adresu, na kterou má být zasláno heslo. Při vstupu na naše webové stránky budou na serveru uložena pouze data (například IP adresa, datum, hodina, navštívené stránky) bez přiřazení konkrétní osobě. Provozovatel si vyhrazuje právo na statistické vyhodnocování anonymizovaných dat. Osobní údaje jsou používány za účelem technické správy webových stránek a pouze v nezbytně nutném rozsahu. Provozovatel ukládá pouze ta osobní data, která byla poskytnuta dobrovolně.
Provozovatel používá informace vztahující se k osobám pouze pro své webové stránky a neposkytuje je bez výslovného souhlasu dotyčné osoby třetím osobám. Bude-li zpracováním osobních údajů pověřen externí poskytovatel služeb, je tento poskytovatel služeb vázán ustanoveními spolkového zákona o ochraně osobních údajů, zákonnými předpisy a touto Privacy Policy. Osobní údaje lze shromažďovat resp. poskytovat státním orgánům a úřadům jen na základě právních předpisů donucovací povahy.
Aby bylo možno identifikovat opakované návštěvy, ukládají se v počítači uživatele cookie (malé soubory s konfiguračními informacemi), které umožňují zjistit individuální nastavení a realizovat speciální uživatelské funkce. Pomocí cookie se neregistrují osobní údaje. Webové stránky provozovatele jsou použitelné i bez cookie, ovšem některé uživatelsky příjemné vlastnosti a nastavení nejsou k dispozici.
Uživatel může osobní údaje ve svém profilu uživatele kdykoli změnit nebo vymazat. Budete-li chtít Account zcela zrušit, obraťte se prosím na administrátora.
Naše online nabídka obsahuje linky odkazující na cizí webové stránky. Provozovatel není schopen ovlivnit, aby provozovatelé těchto cizích webových stránek dodržovali předpisy o ochraně osobních údajů.
Tyto všeobecné uživatelské podmínky se vztahují na webové stránky http://www.jopoconstructions.cz.  
Nebude-li resp. přestane-li některý odstavec nebo jeho část těchto všeobecných podmínek splňovat platná právní ustanovení, zůstává tím platnost tohoto dokumentu v ostatním nedotčena.
 
 
Jaroslav Oršuliak